ชื่อ - นามสกุล :   ว่าที่ร้อยตรีนันทพงษ์ สังข์แก้ว
ชื่อเล่น :   ครูเอ
การศึกษา
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)
ปริญญาตรี :   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. :   คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ปวช. :   คณะพณิชยการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
มัธยมศึกษาตอนต้น :   โรงเรียนดรุณศึกษา
อนุบาล - ประถมศึกษา :   โรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา)
Social Network
facebook :   www.facebook.com/naiaey
Twitter :   www.twitter.com/naiaey
Instagram :   www.instagram.com/naiaey