ซิสเตอร์วีนา ชุนฟ้ง
ผู้จัดการโรงเรียน
 
   
  ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางนฤมล โย้จิ้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
นางนฤมล หนูเกลี้ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายฉัตรชัย นารอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางทิพวรรณ์ ศิริวิลาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
นางวรรณา ดำศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
นางรจณา สังข์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการ
   
  นางสุจารี ศรีพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากร